Odszkodowanie od linii lotniczych – reklamacja i skarga do Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Posted on Styczeń 24, 2012

4


W poprzednich artykułach dotyczących praw pasażerów linii lotniczych omówiłem przypadki odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lotu oraz opóźnienia lotu. Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 przewiduje w takich przypadkach prawo do opieki, do zwrotu ceny biletu lub do odszkodowania. Dziś zajmiemy się kwestią możliwości egzekwowania swoich praw przez pasażerów.

Więcej informacji w dziale: PRAWO LOTNICZE W TURYSTYCE

Reklamacja do przewoźnika lotniczego

Jeżeli przewoźnik lotniczy nie wykonuje zobowiązań wynikających z rozporządzenia (WE) nr 261/2004 pierwszym krokiem powinno być złożenie reklamacji. Na stronie internetowej linii lotniczych znajdziemy informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego, a w szczególności gdzie i w jakiej formie można złożyć reklamację. Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, iż przepisy prawa nie określają dokładnie w jakim terminie powinniśmy otrzymać odpowiedź. Jeżeli od momentu złożenia skargi/reklamacji do przewoźnika lotniczego minęło 30 dni i nie uzyskaliśmy odpowiedzi lub odpowiedź jest niesatysfakcjonująca, przysługuje nam skarga do organu kontroli, którym jest ULC.

Skarga do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Zgodnie z art. 205a ustawy prawo lotnicze, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego rozpatruje skargi pasażerów. Zajmuje się tym wyodrębniona komórka – Komisja Ochrony Praw Pasażerów. Do skargi powinniśmy dołączyć następujące dokumenty:

  • kopię reklamacji skierowanej do przewoźnika
  • kopię odpowiedzi przewoźnika albo oświadczenie, że nie została ona udzielona
  • kopię potwierdzonej rezerwacji na dany lot
  • oświadczenie o zgodności kopii przedstawionych dokumentów z oryginałami

Po złożeniu takiej skargi Prezes ULC stwierdza czy miało miejsce naruszenie prawa przez przewoźnika lotniczego, a jeżeli tak, to w jakim zakresie. Ciężar dowodu, że uprawnienia pasażera nie zostały naruszone spoczywa w tym przypadku na przewoźniku lotniczym.

Co dalej?

Urząd Lotnictwa Cywilnego wyraźnie zastrzega, iż decyzja administracyjna w sprawie naruszenia praw pasażera jest tylko potwierdzeniem tego faktu i nie powoduje automatycznego odszkodowania ze strony linii lotniczych. Prawo lotnicze przewiduje, iż do egzekucji należności stwierdzonych w decyzji stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. Co to oznacza? Jeżeli pomimo wydania pozytywnej dla pasażera decyzji, przewoźnik lotniczy nadal będzie się uchylał się od zapłaty odszkodowania pozostaje jedynie droga sądowa. Jest jednak o tyle łatwiej, iż decyzja administracyjna Prezesa ULC stanowi poważny dowód w postępowaniu i niewątpliwie ułatwi dochodzenie swoich praw.